ایران خواستار خویشتنداری هرچه بیشتر هند و پاکستان شد