انفجار در شهرک صدر عراق شماری کشته و زخمی برجا گذاشت