قاسمی: هیچ پیش شرطی در گسترش روابط با آلمان پذیرفتنی نیست