راهپیمایی در امان درمخالفت با قرارداد گازی اردن با رژیم صهیونیستی