همکاری های سرکنسولگری و استانداری زمینه ساز تحکیم مناسبات دو کشور است