بایدن:ترامپ همه ما را مثل احمق‌ها به بازی گرفته است