رهبران عرب درسالگرد شهید الدره به صهیونیستها تسلی خاطر می دهند