بایدن:ترامپ همه ما را مثل احمق ها به بازی گرفته است