وزیر دفاع فرانسه : عملیات موصل به زودی آغاز خواهد شد