نیسان سرمایه گذاری های جدیدش را در انگلیس به دلیل برگزیت تعلیق کرد