انتقاد حماس از شرکت محمود عباس در تشییع جنازه پرز/ تظاهرات شهروندان غزه