درخواست سازمان ملل برای آتش بس 48 ساعته هفتگی در حلب