دوگانگی رفتار غرب در قبال حقوق بشر / اتحادیه اروپا علیه ایران بیانیه صادر کرد