تداوم تظاهرات در کالیفرنیا در اعتراض به مرگ جوان سیاهپوست به دست پلیس آمریکا