جزئیات نبردهای فعلی حماه، اهداف و نقشه های ارتش سوریه