استرالیا بزرگترین قرارداد نظامی خود با فرانسه را امضا کرد