افغانستان و اتحادیه اروپا میزبان کنفرانس بروکسل خواهند بود