رابرت فیسک: دستان شیمون پرز به خون غیرنظامیان فلسطینی آلوده است