مدیرعامل ایرنا با رئیس خبرگزاری ترند آذربایجان دیدار کرد