چین: مقابله با نفوذ دالایی لاما اولویت اصلی در تبت است