صف کشیدن ابومازن و سران غربی برای ابراز ارادت به جنازه پرز