مدیرعامل ایرنا:سایبر ژورنالیسم پنجره ای به روی واقعیت های روزنامه نگاری نوین گشوده است