خواهان برآورده شدن هر چه سریع تر آزادی ویزا برای شهروندان ترک هستیم