افزایش چشمگیر تسلیحات کشف شده از گروه های راست افراطی در آلمان