سازمان ملل پیش بینی کرد عملیات موصل اکتبر آغاز شود