تاکید مدیرعامل ایرنا­ برتحکیم ارتباط مسوو­لان رسانه های ایران وجمهوری ­آذربایجان