واکنش وزارت خارجه عربستان به تصویب قانون تعقیب قضایی حامیان تروریسم در آمریکا