بیش از نیمی از مناطق شرقی حلب به صورت کامل ویران شده است