اولین پیامد توافق غنی و حکمتیار؛ طالبان افغان و حزب اسلامی درگیر شدند