در صورت پایان جنگ در افغانستان، دلیلی برای حضور نیروهای خارجی وجود ندارد