گفت وگوی محمود عباس بانتانیاهو در تشییع جنازه شیمون پرز