اشتون کارتر: برتری نظامی خود در آسیا را افزایش خواهیم داد