رئیس پیشین حزب کمونیست گوآنگجو به حبس ابد محکوم شد