معاون کری: درحال بررسی گزینه‌های جدید درباره سوریه هستیم