بمباران حلب توسط سوریه و روسیه، هدیه ای برای داعش است