پرواز جنگنده های فرانسوی برای ماموریت علیه داعش در شهر موصل