درخواست کابل برای رفع تحریم‌ها علیه حزب اسلامی حکمتیار بررسی می‌شود