ادامه اعتراض های مردم بحرین نسبت به اقدامات آل خلیفه علیه شیخ قاسم