ارتش و کمیته های مردمی یمن سه موضع را در صنعا از مزدوران عربستانی پاکسازی کردند