سازمان ملل آمریکا را به کشته 15 غیرنظامی در افغانستان متهم کرد