فلسطینی ها:سوگواری مقام های عرب برای مرگ پرز،پرونده سیاه نماد تروریسم را پاک نمی کند