بارزانی: استقلال کردستان بدون توافق بغداد حاصل نخواهد شد