ترکیه مصمم به ریشه‌کن کردن کریدور ترور در مرزهای خود است