ماموران باغ وحشی در آلمان ناچار به کشتن شیر فراری شدند