تحت هیچ شرایطی با گروهکهای تروریستی در سوریه گفتگو نخواهیم کرد