چین بار دیگر نسبت به استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا هشدار داد