فرانسه برای اولین بار از ناو شارل‌دوگل به مواضع داعش در سوریه حمله کرد