عربستان: مصوبه کنگره علیه ما پیامدهای فاجعه بار و خطرناکی دارد