توافق اولیه درباره تاریخ سفر رییس جمهور به آفریقای جنوبی