نماینده مجلس افغانستان: سالانه 4/5 میلیون دلار برای ادامه جنگ می پردازند